อุปกรณ์ในระบบไร้สาย

Access Point
         เป็นอุปกรณ์กระจายสัญญาณไปยัง อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณในเครือข่าย โดยที่ตัว Access Point ทำหน้าที่เหมือนกับฮับหรือสวิตซ์ในระบบเครือข่ายใช้ สาย ซึ่งมีผลิตภัณฑ์บางรุ่นที่ทำหน้าที่เป็น Switch ให้กับระบบเครือข่าย ใช้สายปกติ โดยจะมี Port RJ-45 รวมอยู่ด้วย 4-8 Port นอกจากนี้ยังอาจเพิ่มความ สามารถในการเป็น Print Server หรือ Router ที่เชื่อมโยง เข้ากับโมเด็มความเร็วสูงแล้วกระจายการใช้งาน อินเตอร์เน็ตไปให้เครื่องอื่นๆ หรือรองรับคุณสม บัติ DHCP เพื่อแจกจ่ายไอพีแอดเดรสให้กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

PC Card (PCMCIA)

เป็นอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณที่ใช้ติดตั้งกับ Notebook เพื่อให้สามารถ เชื่อมต่อรับ สัญญาณ จาก Access Point หรืออุปกรณ์ไร้สายอื่น ๆ ซึ่งทำหน้าที่ เหมือนกับ Lan Card แบบ PCMCIA ทั่วไป

PCI Card

ใช้ติดตั้ง ลงบน CI-Slot บนเครื่องPCลักษณะ เดียวกับ NIC-Card (Lan Card) แต่ส่งสัญญาณผ่าน เสาอากาศที่ติดตั้ง มาด้วย แทนการส่งสัญญาณ ผ่าน สายทองแดง

USB

ใช้ติดตั้ง กับพอร์ต USB ทำงานในลักษณะเดียวกับ NIC-Card (Lan Card) แต่ส่ง สัญญาณผ่านเสาอากาศที่ติดตั้งมาด้วยแทนการส่งสัญญาณผ่านสายทองแดง